Vážení rodiče,
Předkládáme některé důležité informace, týkající se činnosti spolku pro nastávající období školního roku 2019/2020.
Spolek působí při škole již několik let a jeho hlavním cílem je pomáhat škole a to jednak pomocí nefinanční (pořádání nebo spolupořádání různých akcí – např. vánoční nebo velikonoční jarmarky, sportovní den, oslavy výročí školy a waldorfského hnutí apod.) a také pomocí finančního charakteru, např. tam, kde škola jiné možnosti financování nemá. Ve školním roce 2018/2019 jsme dle schváleného rozpočtu finančně škole přispěli v těchto oblastech (60 000,- Kč na vybavení tříd, dovzdělávání učitelů, oslavy Waldorf 100 atd. a 54 000,- Kč jako příspěvky jednotlivým třídám na lyžařský výcvik, třídní slavnosti, Duhové divadlo Písek atd.).
Rádi mezi sebou také přivítáme nové rodiče, kteří by se chtěli jakýmkoliv způsobem aktivně zapojit do činnosti spolku. Práce je vždy dost a každý si určitě může najít své místo tam, kde mu to bude vyhovovat a společně tak můžeme pomoci dalšímu rozkvětu školy, která je pro naše děti… (pomoc při organizování akcí spolku a školy, pomoc s webovými stránkami spolku, pomoc s grafickými pracemi a propagací spolku a školy a spoustu dalších) a přitom si také můžeme užít společného setkávání a obohacování se navzájem… Každá třída má svého zástupce, který na pravidelná setkání spolku (cca. 4-6x za školní rok) dochází, na něho ale i na jakéhokoliv jiného člena spolku se můžete obrátit pro získání více informací. Na schůzku spolku může přijít kdykoli jakýkoli rodič. odporujícím členem spolku se rodič může stát vstupem dítěte do školy. Pokud chce rodič aktivně pracovat a zapojit se do dění spolku, může se stát řádným registrovaným členem podepsáním přihlášky.
Za každé dítě ve škole se vybírá příspěvek na daný školní rok. Pro letošní rok zůstává příspěvek 400,- Kč na dítě (na třetí a každé další dítě z rodiny ve škole je sleva 200,- Kč). V tomto školním roce bude vybírán příspěvek opět v rámci třídních fondů a pokladníci jednotlivých tříd zašlou příspěvek hromadně za celou třídu. V loňském roce se tento postup osvědčil a přináší mnohá zjednodušení.
Již třetím rokem spravuje spolek i sociální fond, který je financován z jiných příjmů spolku než z příspěvků rodičů, převážně z darů a výdělků z jarmarku. Tento fond funguje v jednotlivých třídách v součinnosti s třídními učiteli a byl již několikrát využit pro pomoc dětem, které by se kvůli rodinné finanční situaci nemohly společné akce třídy zúčastnit.
Kromě základního příspěvku je možné přispět i více na činnost spolku a školy buď pravidelnými drobnějšími částkami, nebo třeba i jednorázovým darem.
Pokud byste chtěli jakoukoliv částkou přispět na činnost spolku, můžete dar zaslat na náš účet vedený u KB Semily č. 115-403460247/0100. Je možné dát dar neúčelový (spolek peníze použije po dohodě rady spolku dle aktuálních potřeb školy nebo spolku) nebo účelový (sami si můžete zvolit způsob využití svého daru). Jednou z možností účelového daru je příspěvek do sociálního fondu – platby v tomto případě označte prosím variabilním symbolem 111.
Jinou možností účelového daru je příspěvek na vybavení odborných kabinetů na základní škole i lyceu, které školu nyní aktuálně bude čekat – platby prosím v tomto případě označte variabilním symbolem 222. Na všechny poskytnuté dary je možné vystavit darovací smlouvu a potvrzení pro daňové účely.


Těšíme se na spolupráci a osobní setkávání na akcích, ve škole, na setkáních spolku…


za radu spolku Dita Šťastná, předsedkyně spolku